Disclaimer

Finventory 21 B.V. T. + 31 (0)85 303 7 300 Rietschotten 1 – 4751 XN Oud Gastel – Nederland KvK: 66949971 – BTW: NL856765818B01 Disclaimer website Algemeen Finventory 21 B.V. (hierna ‘Finventory’) is eigenaar van deze website.

De contactgegevens van Finventory zijn: Finventory21 B.V. Rietschotten 1 4751 XN Oud Gastel Gebruik van deze site van Finventory 21 B.V. en de daarmee verbonden sites van Finventory en/of enigerlei dochtermaatschappij van deze vennootschap (hierna zowel tezamen als ieder afzonderlijk ‘de vennootschap’ te noemen) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door Finventory met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Finventory verstrekt met deze website louter informatie over producten en diensten die door Finventory worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Gebruikmaking van de geboden informatie voor is eigen rekening en risico van de gebruiker.

Beschikbaarheid website

Finventory zorgt ervoor dat de website zo veel mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. Finventory is niet aansprakelijk als u daardoor schade lijdt.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijke persoon rechtstreeks identificeren en die gebruikt kunnen worden om online of offline contact te leggen. We bewaren data wanneer onze services gebruikt worden, bijvoorbeeld wanneer het contactformulier op de website wordt ingevuld. Deze informatie kan omvatten: naam, e-mailadres, telefoonnummer of gsm nummer. U kan deze informatie laten wijzigen of verwijderen.

Finventory doet haar uiterste best om uw persoonsgegevens zoveel mogelijk te beschermen:

– investeren in onze systemen, procedures en mensen.

– zorgen voor dat onze manier van werken past bij de gevoeligheid van uw persoonsgegevens.

– trainen van onze mensen om veilig om te gaan met uw persoonsgegevens.

Finventory leeft bij het verwerken van persoonsgegevens steeds de Algemene Verordening Gegevensbescherming na.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van de vennootschap zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Finventory uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan. Finventory geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij de vennootschap en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de vennootschap. Inhoud van deze site waarbij een of meer social sharing buttons door Finventory zijn geplaatst, mag de gebruiker van deze site voor nietcommerciële doeleinden doorsturen.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door de vennootschap uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel de vennootschap zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. De vennootschap aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Roosendaal, 30 mei 2018 Finventory 21 B.V.